มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 786 / 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อสังคมส่วนรวม
ดังนั้น งานกิจการนักศึกษา จึงขอแจ้งเวียนประกาศดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top