Open post

รางวัลบุคคลอาสาแบบอย่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒินันท์ วะการินทร์ นายกองค์การบริหารนักศึกษานางสาวชลลิดา สงวนรัมย์ ประธานสภานักศึกษาที่ได้รับยกย่องจากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสาสมัครแบบอย่าง”ในโครงการอาสาสมัครในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔ Spread the love...

Open post

คะแนนรวมสุงสุดอันดับ 1 ประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับทีม To be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการสร้างผลงานคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 จากผู้ส่งผลงานร่วมประกวด จำนวน 16 สถาบัน ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ยาเสพติดคือพิษร้ายทำลายครอบครัว” ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา Spread the love...

Open post

พิธีมอบรางวัลการประกวดฯ

27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ และการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขาเมืองชัยภูมิ” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง) และ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ (นางสาวสุริยา สุระเสียง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ผลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศ : ทีมวงโปงลางหลานผญา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีมศิลป์เมืองชัย รางวัลรองฃชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมนาฏศิลป์ถิ่นจระเข้ ผลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขานเมืองชัยภูมิ” รางวัลชนะเลิศ : นางสาวเปรมกมล ประฉอดนอก...

Open post

การบรรยายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1

26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องเรียนต้นแบบเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการด้ารศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดชัยภูมิบนความทับซ้อนทางประวัติศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา (คุณสุภาวดี อินทรประเสริฐ นักโบราณดคีชำนาญการ และ คุณนภสินธุ์ บุญล้อม นักโบราณคดีชำนาญการ) ให้เกียรติบรรยายผ่าน Application Zoom นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จากอาจารย์ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่ อาจรย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรภาคสนาม ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผึ้ง) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Spread...

Open post

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2564

21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการสานสานประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ตำบลนาเสียว อำเอภเมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณณัญญาฐ์ คงนาวัง) เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป อีกด้วย Spread the love...

Open post

สมัครนักศึกษาวิชาทหาร 64

ช่องทางการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง :ที่เคาเตอร์ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ในวันและเวลาราชการ)2. สมัครทางไปรษณีย์ :(ส่งถึง) งานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 36000  Spread the love...

Open post

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด  DOWNLOAD : แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา-ทุนไทยพาณิชย์-25632. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ3. สำนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ4. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ5. ใบรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ฉบับ6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 ฉบับ7. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)8. รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา และความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)หมายเหตุ : 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  2. กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนจากชั้นมัธยมศึกษา  3. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษา ยกเว้น กยศ./ กรอ.4. ทุนการศึกษาไทยพาณิชย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง...

Scroll to top