ราชภัฏชัยภูมิ ร่วมมือ กับ สผ. ลุยงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม


31  กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. –  12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วม กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการประชุมหารือ การเปลี่ยนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และชี้แจงรายละเอียดด้านบทบาท ภารกิจกรรมของหน่วยอนุรักษ์ โดยนางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) /สผ. และทั้งสองหน่วยงานยังได้ลงนามความร่วมมือลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงนามร่วมกับ  นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางกิตติมา  ยินเจริญ ผู้อำนวยการ
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ลงนามในฐานะพยาน 
————-
รายนามผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากร ที่เข้าร่วมการประชุมหารือฯ
คณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายประเสริฐ ศิรินภาพร       รองเลขาธิการ สผ.
2. นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ      ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) /สผ.
3. นางสาวสุนิสา ประดับราช      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กธศ./สผ.
4. นางสาวปทิดา แสงน้อย         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กธศ./สผ.
5. นางสาวบุศราพร ใจมา          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กธศ./สผ.
6. นายธนไชย ปานเจริญ          เจ้าหน้าที่ธุรการ กธศ./สผ.
7. นางสาวทัศวรรณ  ถิ่นเดิม       เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กธศ./สผ.
คณะจากโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (หน่วยอนุรักษ์ฯ ชัยภูมิเก่า)
1. นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ        ผู้อำนวยการ
2. นายเอกชน อุดมวงค์             รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ          ครูชำนาญการ
คณะจากกลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์)
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
1. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา
2. ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา
3. นางสาวสมฤทัย ปิยรัตน์ เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา
4. นายพรมงคล นาคดี เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
1. ดร.ธนพล ตีรชาติ                หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล  อธิการบดี 
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักดี รองอธิการบดี (หน้วหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดชัยภูมิ) 
3.รองอธิการบดี 
4.ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.คณบดี
6.ผู้อำนวยการสถาบัน / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง 
7. หัวหน้างาน / อาจารย์ / บุคลากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top