ราชภัฏชัยภูมิจัดพิธีไหว้ครู 63 ภายใต้มาตรการด้านความสะอาดและปลอดภัย

16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ โดยในพิธีไหว้ครูได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู
2.กิจกรรมการขับเสภาและร้องเพลงประสานเสียงเทิดพระคุณครู
3.กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเกิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น 3 ด้านได้แก่ ด้านตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้านความเป็นผู้นำและอุทิศตนเพื่อสังคม และด้านสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
4.กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมชุด “สาธุการมุทิตา อาจาริยคุณ”
โดยท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล) ประธานในพิธีฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ความตอนหนึ่งว่า “…ลูกศิษย์ทั้งหลายนำมาในวันนี้ เป็นความหวังของครูบาอาจารย์ว่าศิษย์ทุกคนจะเติบโตเป็นบัณฑิตที่้มี “ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม” สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สิ่งที่อาจารย์ ต้องการจากศิษย์มากที่สุด คือการได้มองเห็นศิษย์ประสบความสำเร็จในการเรียน และการใช้ชีวิต ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และขอให้ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สถานที่ที่ทำให้เราทุกคนได้มาพบกัน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ความทรงจำที่ดี รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว(CPRU Mind is One) เพื่อพัฒนาบ้านของเราต่อไปให้สมดั่งคำกล่าวที่ว่า “We Love Chaiyaphum…”
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความสำคัญตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย การสวมถุงมือเพื่อลดการสัมผัสสารคัดหลั่ง ตลอดจนการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
.
ภาพ : ศักดิ์ชัย สีสอน พนักงานจ้าง (อว.สร้างงาน)
ข่าว : สราวุฒิ ทับทิมใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top