Open post

รับสมัครนักศึกษา พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ฯ ประจำปี 2567

แนวทางและกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบสมัคร...

Open post

ประกาศฯการทำประกันอุบัติเหตุฯ 64

ประกาศฯ การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564...

Open post

ทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน

เนื่องด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 2 คน/มหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาฯ รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ CPRU 001 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา CPRU 002 แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านนักศึกษา CPRU 003 แบบฟอร์มความเรียงแสดงความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา CPRU 004 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา CPRU 005 ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พิมพ์จากระบบ https://regis.cpru.ac.th/ CPRU 006 แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงรางวัล/กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยฯ . รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2565 ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ ช่องทางที่...

Open post

ลอยกระทงออนไลน์กับราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีพันธกิจสำคัญในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ ดำเนินงานภายใต้ D ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามโมเดลการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chaiyaphum Model ABC – 6D ที่มีพื้นครอบคลุม ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งเป้าที่จะริเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นเทศกาล เป็นคาร์นิเวิล ที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยที่จะมาท่องเที่ยว มาสัมผัสวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ของชัยภูมิ และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดงาน SAHONG FESTIVAL เทศกาลไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

Scroll to top