ลอยกระทงออนไลน์กับราชภัฏชัยภูมิ


มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กับกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
“ไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีพันธกิจสำคัญในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ ดำเนินงานภายใต้ D ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามโมเดลการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chaiyaphum Model ABC – 6D ที่มีพื้นครอบคลุม ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งเป้าที่จะริเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นเทศกาล เป็นคาร์นิเวิล ที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยที่จะมาท่องเที่ยว มาสัมผัสวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ของชัยภูมิ และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดงาน SAHONG FESTIVAL เทศกาลไหว้พระสระหงส์ ลอยกระทงบนเขา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
.
โดยในปี 2564 นี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ที่หลายพื้นที่ยังมีการระบาด ถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับวัคซีนไปเป็นจำนวนมากแล้ว การเฝ้าระวัง การไม่ประมาท การงดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ขึ้นทดแทนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
.
ดังนั้น กิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงออนไลน์กับมหาวิทยาลัยราภัฏชัยภูมิ” จึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ในขณะเดียวกันการร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ยังลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID – 19 อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณกระทงลอยที่มีจำนวนมาก ที่เกิดเป็นมลภาวะต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการบริหารจัดการ
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงออนไลน์กับมหาวิทยาลัยราภัฏชัยภูมิ” รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์วัฒนธรรมไทย ปลอดภัยจากCOVID – 19 ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤศจิกายนนี้

ประมวลภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในปี 2563 ที่ผ่านมา

โปรกกรอกข้อมูลของท่านเพื่อลุ้นรับรางวัล

มาร่วมลอยกระทงออนไลน์ กับ 6 เว็ปไซต์
กันนะทุกๆคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top