Open post

ประกาศการทำประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 708/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565...

Open post

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา (ระดับคณะ)เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ระดับสถาบัน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

Open post

ประกาศรับเลือกตั้งฯองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 197/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 198/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ใบสมัครรับเลือกตั้ง...

Open post

ประกาศฯการทำประกันอุบัติเหตุฯ 64

ประกาศฯ การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564...

Open post

ทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน

เนื่องด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 2 คน/มหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาฯ รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ CPRU 001 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา CPRU 002 แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านนักศึกษา CPRU 003 แบบฟอร์มความเรียงแสดงความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา CPRU 004 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา CPRU 005 ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พิมพ์จากระบบ https://regis.cpru.ac.th/ CPRU 006 แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงรางวัล/กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยฯ . รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2565 ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ ช่องทางที่...

Scroll to top