Open post

รางวัลบุคคลอาสาแบบอย่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒินันท์ วะการินทร์ นายกองค์การบริหารนักศึกษานางสาวชลลิดา สงวนรัมย์ ประธานสภานักศึกษาที่ได้รับยกย่องจากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสาสมัครแบบอย่าง”ในโครงการอาสาสมัครในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔ Spread the love...

Open post

คะแนนรวมสุงสุดอันดับ 1 ประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับทีม To be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการสร้างผลงานคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 จากผู้ส่งผลงานร่วมประกวด จำนวน 16 สถาบัน ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ยาเสพติดคือพิษร้ายทำลายครอบครัว” ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา Spread the love...

Open post

พิธีมอบรางวัลการประกวดฯ

27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ และการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขาเมืองชัยภูมิ” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง) และ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ (นางสาวสุริยา สุระเสียง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ผลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศ : ทีมวงโปงลางหลานผญา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีมศิลป์เมืองชัย รางวัลรองฃชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมนาฏศิลป์ถิ่นจระเข้ ผลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขานเมืองชัยภูมิ” รางวัลชนะเลิศ : นางสาวเปรมกมล ประฉอดนอก...

Open post

การบรรยายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1

26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องเรียนต้นแบบเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการด้ารศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดชัยภูมิบนความทับซ้อนทางประวัติศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา (คุณสุภาวดี อินทรประเสริฐ นักโบราณดคีชำนาญการ และ คุณนภสินธุ์ บุญล้อม นักโบราณคดีชำนาญการ) ให้เกียรติบรรยายผ่าน Application Zoom นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จากอาจารย์ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่ อาจรย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรภาคสนาม ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผึ้ง) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Spread...

Open post

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2564

21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการสานสานประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ตำบลนาเสียว อำเอภเมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณณัญญาฐ์ คงนาวัง) เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป อีกด้วย Spread the love...

Open post

สมัครนักศึกษาวิชาทหาร 64

ช่องทางการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง :ที่เคาเตอร์ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ในวันและเวลาราชการ)2. สมัครทางไปรษณีย์ :(ส่งถึง) งานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 36000  Spread the love...

Open post

ราชภัฏชัยภูมิ ร่วมมือ กับ สผ. ลุยงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

31  กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. –  12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วม กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการประชุมหารือ การเปลี่ยนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และชี้แจงรายละเอียดด้านบทบาท ภารกิจกรรมของหน่วยอนุรักษ์ โดยนางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) /สผ. และทั้งสองหน่วยงานยังได้ลงนามความร่วมมือลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงนามร่วมกับ  นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางกิตติมา  ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ลงนามในฐานะพยาน ————-รายนามผู้บริหาร คณะทำงาน...

Open post

มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 786 / 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น งานกิจการนักศึกษา จึงขอแจ้งเวียนประกาศดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด Spread the love...

Scroll to top