Open post

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่ ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นขอผ่อนผัน คณะที่กำลังศึกษา ภูมิลำเนาทหาร สถานะเอกสารที่ยื่น 1 นายกิตติศักดิ์ มาตยะชัยธ์ บริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 2 นายชลธี ทวีชาติ ครุศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 3 นายธราดล เมตตา ครุศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 4 นายจักรินทร์ คนซื่อ ครุศาสตร์ จังหวัดบึงกาฬ ครบถ้วน 5 นายกฤษกร วรรณกัมมิโก ครุศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ครบถ้วน 6 นายธารินทร์ แซ่โล้ว บริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 7 นายพีรพัฒน์ ดำขุนทด รัฐศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ครบถ้วน 8 นายธนพงษ์ เทศเขียว ครุศาสตร์...

Open post

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา The SET Foundation (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย) ประจำปี 2566 มรภ.ชัยภูมิ

...

Open post

สมัครขอรับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566 (จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 970/2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)...

Open post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา The SET Foundation (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย) ประจำปี 2566 มรภ.ชัยภูมิ

...

Open post

ทุนการศึกษา The SET Foundation (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย)

ใบสมัครขอรับทุน The SET Foundation ประกาศกำหนดคุณสมบัติผู้ข้อรับทุนการศึกษาฯ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบฯ ได้ที่...

Open post

ประกาศการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ ๕๙๕/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖...

Open post

ประกาศการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ ๕๙๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖...

Open post

ประกาศการทำประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 708/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565...

Scroll to top