Open post

ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระเบียบการขอรับทุนฯ ใบสมัครฯ เอกสารประกอบการขอรับทุนฯ ที่ รายการ จำนวน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 3. หนังสือรับรองความประพฤติ 1 ฉบับ 4. ใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 5. ใบสมัครขอรับทุนฯ (พร้อมติดรูปถ่าย) 1 ชุด หมายเหตุ : 1. เอกสารประกอบตามข้อ 3 หนังสือรับรองความประพฤติ สามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นขอได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2. เอกสารประกอบตามข้อ 4 ใบรับรองผลการศึกษา สามารถพิมพ์จากระบบรายงานผลการเรียน คลิก ดูผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาได้เป็นการอนุโลม แต่เมื่อท่านผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน ต้องส่งฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด...

Open post

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่ ชื่อ – สกุล คณะ สาขาวิชา ชั้นปี หมายเหตุ 1 นางสาวแอนนา หิงขุนทด รัฐศาสตร์ – 1 2 นายพงษธร ข้าวเบา ครุศาสตร์ ภาษาไทย 4 3 นางสาวอาทิตยา ทัดไธสง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3 4 นางสาวพัชรพร วาดพิมาย ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 5 นางสาวชนิดา ปานาเขียว ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 6 นางสาวดวงรวี เกตุสุภะ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 7 นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลนี ครุศาสตร์ พลศึกษา 2 ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์...

Open post

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ที่ เอกสารประกอบ จำนวน 1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ 4. หนังสือรับรองความประพฤติ ** จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ** จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ 7. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ Pdf จำนวน 1 ชุด 8. รูปภาพอื่น ๆ...

Open post

รางวัลบุคคลอาสาแบบอย่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒินันท์ วะการินทร์ นายกองค์การบริหารนักศึกษานางสาวชลลิดา สงวนรัมย์ ประธานสภานักศึกษาที่ได้รับยกย่องจากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสาสมัครแบบอย่าง”ในโครงการอาสาสมัครในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔...

Open post

คะแนนรวมสุงสุดอันดับ 1 ประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับทีม To be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการสร้างผลงานคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 จากผู้ส่งผลงานร่วมประกวด จำนวน 16 สถาบัน ในการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ยาเสพติดคือพิษร้ายทำลายครอบครัว” ตามโครงการประกวดคลิปรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่อังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา...

Open post

พิธีมอบรางวัลการประกวดฯ

27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ และการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขาเมืองชัยภูมิ” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง) และ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ (นางสาวสุริยา สุระเสียง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ผลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศ : ทีมวงโปงลางหลานผญา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีมศิลป์เมืองชัย รางวัลรองฃชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมนาฏศิลป์ถิ่นจระเข้ ผลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขานเมืองชัยภูมิ” รางวัลชนะเลิศ : นางสาวเปรมกมล ประฉอดนอก...

Open post

การบรรยายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1

26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องเรียนต้นแบบเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการด้ารศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดชัยภูมิบนความทับซ้อนทางประวัติศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา (คุณสุภาวดี อินทรประเสริฐ นักโบราณดคีชำนาญการ และ คุณนภสินธุ์ บุญล้อม นักโบราณคดีชำนาญการ) ให้เกียรติบรรยายผ่าน Application Zoom นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จากอาจารย์ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่ อาจรย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรภาคสนาม ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผึ้ง) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ...

Open post

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2564

21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการสานสานประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ตำบลนาเสียว อำเอภเมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณณัญญาฐ์ คงนาวัง) เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป อีกด้วย...

Open post

สมัครนักศึกษาวิชาทหาร 64

ช่องทางการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง :ที่เคาเตอร์ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ในวันและเวลาราชการ)2. สมัครทางไปรษณีย์ :(ส่งถึง) งานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 36000 ...

Scroll to top