Open post

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา (ระดับคณะ)เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ระดับสถาบัน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

Open post

ประกาศรับเลือกตั้งฯองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 197/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 198/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ใบสมัครรับเลือกตั้ง...

Open post

ประกาศฯการทำประกันอุบัติเหตุฯ 64

ประกาศฯ การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564...

Open post

ทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน

เนื่องด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 2 คน/มหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาฯ รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ CPRU 001 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา CPRU 002 แบบฟอร์มติดภาพถ่ายบ้านนักศึกษา CPRU 003 แบบฟอร์มความเรียงแสดงความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา CPRU 004 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา CPRU 005 ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พิมพ์จากระบบ https://regis.cpru.ac.th/ CPRU 006 แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงรางวัล/กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยฯ . รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2565 ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ ช่องทางที่...

Open post

ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระเบียบการขอรับทุนฯ ใบสมัครฯ เอกสารประกอบการขอรับทุนฯ ที่ รายการ จำนวน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ 3. หนังสือรับรองความประพฤติ 1 ฉบับ 4. ใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 5. ใบสมัครขอรับทุนฯ (พร้อมติดรูปถ่าย) 1 ชุด หมายเหตุ : 1. เอกสารประกอบตามข้อ 3 หนังสือรับรองความประพฤติ สามารถกรอกแบบฟอร์มและยื่นขอได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ2. เอกสารประกอบตามข้อ 4 ใบรับรองผลการศึกษา สามารถพิมพ์จากระบบรายงานผลการเรียน คลิก ดูผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาได้เป็นการอนุโลม แต่เมื่อท่านผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน ต้องส่งฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด...

Open post

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่ ชื่อ – สกุล คณะ สาขาวิชา ชั้นปี หมายเหตุ 1 นางสาวแอนนา หิงขุนทด รัฐศาสตร์ – 1 2 นายพงษธร ข้าวเบา ครุศาสตร์ ภาษาไทย 4 3 นางสาวอาทิตยา ทัดไธสง ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3 4 นางสาวพัชรพร วาดพิมาย ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 5 นางสาวชนิดา ปานาเขียว ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 6 นางสาวดวงรวี เกตุสุภะ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 7 นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลนี ครุศาสตร์ พลศึกษา 2 ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์...

Scroll to top