Open post

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา The SET Foundation (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย) ประจำปี 2566 มรภ.ชัยภูมิ

...

Open post

สมัครขอรับทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566 (จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 970/2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)...

Open post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา The SET Foundation (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย) ประจำปี 2566 มรภ.ชัยภูมิ

...

Open post

ทุนการศึกษา The SET Foundation (มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย)

ใบสมัครขอรับทุน The SET Foundation ประกาศกำหนดคุณสมบัติผู้ข้อรับทุนการศึกษาฯ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบฯ ได้ที่...

Open post

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา (ระดับคณะ)เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ระดับสถาบัน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

Open post

ประกาศรับเลือกตั้งฯองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 197/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 198/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ใบสมัครรับเลือกตั้ง...

Scroll to top