ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นขอผ่อนผันคณะที่กำลังศึกษาภูมิลำเนาทหารสถานะเอกสารที่ยื่น
1นายกิตติศักดิ์ มาตยะชัยธ์บริหารธุรกิจจังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
2นายชลธี ทวีชาติครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
3นายธราดล เมตตาครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
4นายจักรินทร์ คนซื่อครุศาสตร์จังหวัดบึงกาฬครบถ้วน
5นายกฤษกร วรรณกัมมิโกครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
6นายธารินทร์ แซ่โล้วบริหารธุรกิจจังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
7นายพีรพัฒน์ ดำขุนทดรัฐศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
8นายธนพงษ์ เทศเขียวครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
9นายศิรศักดิ์ จุลชีพรัฐศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
10นายกิตติพงศ์ บุญญานุสนธิ์ครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
11นายศักดิ์สิทธิ์ โรมรันศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
12นายอติชาติ ทะวะลัยรัฐศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
13นายกฤษพล จองบุญครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
14นายพลพล เวียงทัดครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
15นายนัทนรินทร์ เถียนสูงเนินพยาบาลศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
16นายวงศธร จงกิจวรกุลศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีครบถ้วน
17นายธนกฤต คำสุขครุศาสตร์จังหวัดขอนแก่นครบถ้วน
18นายธนภัทร วิธีกลางครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
19นายสิทธิโชค เสียงหวานพยาบาลศาสตร์จังหวัดมุกดาหารครบถ้วน
20นายรัฐภูมิ แทบทามครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
21นายนรเศรษฐ์ มเหรัตน์ครุศาสตร์จังหวัดหนองคายครบถ้วน
22นายนาถวุฒิ จันทร์คล้ายบริหารธุรกิจจังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
23นายสุรเชษฐ์ มนตรีครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
24นายพิเชษฐ์ นิดสูงเนินครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
25นายธนภูมิ ม่วงจีนวิศวกรรมศาสตร์ฯจังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
26นายไชยวัฒน์ การบรรจงครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
27นายวรเชษฐ์ ศรีหาบัวครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
28นายธนาธรณ์ ฮาดตาครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
29นายนครินทร์ พ่องกลางพยาบาลศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
30นายธนกฤต ชำนาญพยาบาลศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
31นายกิตตินันท์ พัฒภูเขียวครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
32นายตะวัน วงค์หมากเห็บวิศวกรรมศาสตร์ฯจังหวัดศรีสะเกษครบถ้วน
33นายจีรวัฒน์ กือสันเทียะครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
34นายธนพัฒน์ บดกระโทกครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
35นายปริชานนท์ จันทร์สว่างครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
36นายณัฐวุฒิ ฝากกลางครุศาสตร์จังหวัดนคราชสีมาครบถ้วน
37นายพงศธร ลาดนอกครุศาสตร์จังหวัดนคราชสีมาครบถ้วน
38นายกิตติพล ทองจำรูญครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
39นายยุทธพล จันทะคามครุศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดครบถ้วน
40นายเขมณัฐ คุ้มเขว้าครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
41นายอัครพนธ์ เจนชัยพยาบาลศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
42นายพิศาล ขำชาลีครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
43นายวันเฉลิม เดชกุลทองครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
44นายปุณยวีร์ เด็ดไธสงครุศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
45นายนรเศรษฐ์ มเหรัตน์ครุศาสตร์จังหวัดหนองคายครบถ้วน
46นายรพีวิทย์ นามกิ่งบริหารธุรกิจจังหวัดนครราชสีมาครบถ้วน
47นายศักดิกร ใจกระเสริมครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
48นายศุภเศรษฐ์ พงษ์สุวรรณครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
49นายยุทธนา ฤกษ์ยรรยงค์ครุศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครับถ้วน
50นายณัฏฐ์ นาสูงเนินรัฐศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครบถ้วน
51นายนิธิ ถนอมชัยครบถ้วน
52นายวีรชัย ไชยสิทธิ์ครบถ้วน
53นายธรรมรักษฺ์ ไสยเสน์ครบถ้วน
54นายบุญฤทธิ์ โสภางค์ครบถ้วน
55นายกิตติพัฒน์ เกินชัยครบถ้วน
56นายวุฒิชัย คำชัยครบถ้วน
57นายพัชรพล ฝาชัยภูมิครบถ้วน
58นายตะวันฉาย ฉายแสงครบถ้วน
59นายชัชนันท์ จันทร์ชีลองครบถ้วน
60นายลัทธพล เลิศสมภารครบถ้วน
61นายก้องภพ พิชพรมครบถ้วน
62นายจารุพัฒน์ เพียงสุวรรณครบถ้วน
63นายศุภาพร แหว่กระโทกครบถ้วน
64นายศิริชัย พาขุนทดครบถ้วน
65นายณัฐดนัย นาคเครือครบถ้วน
66นายวัชรพล นพเก้าครบถ้วน
67นายกฤษฎา หมื่นรัตน์ครบถ้วน
68นายอัศวิน ฐานสมบัติครบถ้วน
69นายเจษฎากร ประทุมพิมพ์ครบถ้วน
70นายภีรพงษ์ ชนะหาญครบถ้วน
71นายนครินทร์ บุญสมครบถ้วน
72นายวัชรกรณ์ แซ่ท้าวครบถ้วน
73นายโชคทวี สอนทาครบถ้วน
74นายพิชญุตม์ บุตรศรีภูมิครบถ้วน
75นายกฤษกร ภูมิสถานครบถ้วน
76นายพรภวิษณ์ โสภาคครบถ้วน
77นายกรรชัย สนิทเมืองครบถ้วน
78นายเมฆิน พันธ์เขียวครบถ้วน
79นายทัศน์ไทย วันทาเขียวครบถ้วน
80นายอนุศิษย์ บรรเทาครบถ้วน
81นายพันธุ์ทิพย์ โพสารีครบถ้วน
82นายฟิตรี กามาครบถ้วน
83นายวัชรินทร์ คูณขุนทดครบถ้วน
84นายวีรภัฏ เห็นหลอดครบถ้วน
85นายประกฤษฎิ์ คำแอ่งครบถ้วน
86นายศรัณยู กอหญ้ากลางครบถ้วน
87นายธนากร โหนชัยครบถ้วน
88นายวสันต์ รัตนศาลาแสงครบถ้วน
89นายชยุตพล พันธุ์สุภีครบถ้วน
90นายศรัณย์ภัทร ปลัดนูครบถ้วน
91นายจิรัฐธรรม ทองธรรมครบถ้วน
92นายภูวนัตถ์ ใบเงินครบถ้วน
93นายธานินทร์ สิมมาวงษ์ครบถ้วน
94นายปิยะ สอนฉิมพลีครบถ้วน
95นายวรัญญู โสมจัตุรัสครบถ้วน
96นายพัลลภ รัศมีครบถ้วน
97นายฤทธากร อุมารังษีครบถ้วน
98นายพฤทธิ์ ผิวขาว ครบถ้วน
99นายนิติธร คลองห้วยบงครบถ้วน
100นายสมเกียรติ เพียซ้ายครบถ้วน
101นายธนบดี แจ่มจำรัสครบถ้วน
102นายธวัชชัย หาญบัวแดงครบถ้วน
103นายสถาพร ศรีโสภณครบถ้วน
104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top