สัมภาษณ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

ที่ชื่อ – สกุลคณะสาขาวิชาชั้นปี หมายเหตุ
1นางสาวแอนนา หิงขุนทดรัฐศาสตร์1
2นายพงษธร ข้าวเบาครุศาสตร์ภาษาไทย4
3นางสาวอาทิตยา ทัดไธสงครุศาสตร์คณิตศาสตร์3
4นางสาวพัชรพร วาดพิมายครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ2
5นางสาวชนิดา ปานาเขียวครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ2
6นางสาวดวงรวี เกตุสุภะครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ2
7นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลนีครุศาสตร์พลศึกษา2

ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เข้าร่วมกลุ่มไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมและรอคิวเข้าห้องสัมภาษณ์
(ลำดับการสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อที่ประกาศ)

ห้องสัมภาษณ์ผ่าน Google meet
(นักศึกษาจะเข้าห้องสัมภาษณ์ตามลำดับที่เจ้าหน้าที่เชิญเข้าห้อง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top