พิธีมอบรางวัลการประกวดฯ


27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ และการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขาเมืองชัยภูมิ” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง) และ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ (นางสาวสุริยา สุระเสียง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว


ผลการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนชัยภูมิ

รางวัลชนะเลิศ : ทีมวงโปงลางหลานผญา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ทีมศิลป์เมืองชัย

รางวัลรองฃชนะเลิศ อันดับ 2 : ทีมนาฏศิลป์ถิ่นจระเข้

ผลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม
ชุดแหล่งศิลปกรรมงามล้ำถิ่นชัยภูมิ
หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งโบราณสถานเล่าขานเมืองชัยภูมิ”

รางวัลชนะเลิศ : นางสาวเปรมกมล ประฉอดนอก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นายสมคิด กิ่งกุลทา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายสุจินต์ พาลุกา

รางวัลชมเชย 1 : นายนภดล กระฉอดนอก

รางวัลชมเชย 2 : นายภูรินทร์ เชื้อวิเศษ

รางวัลชมเชย 3 : นายสุทธิชา กล้าหาญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top