การบรรยายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1


26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องเรียนต้นแบบเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการด้ารศิลปวัฒนธรรม “เหลียวหลังแลหน้า ชัยภูมิศึกษา” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดชัยภูมิบนความทับซ้อนทางประวัติศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา (คุณสุภาวดี อินทรประเสริฐ นักโบราณดคีชำนาญการ และ คุณนภสินธุ์ บุญล้อม นักโบราณคดีชำนาญการ) ให้เกียรติบรรยายผ่าน Application Zoom


นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จากอาจารย์ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่ อาจรย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นวิทยากรภาคสนาม ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผึ้ง) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top