Open post

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด  DOWNLOAD : แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา-ทุนไทยพาณิชย์-25632. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ3. สำนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ4. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ5. ใบรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ฉบับ6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 ฉบับ7. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)8. รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา และความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)หมายเหตุ : 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  2. กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนจากชั้นมัธยมศึกษา  3. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษา ยกเว้น กยศ./ กรอ.4. ทุนการศึกษาไทยพาณิชย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง...

Open post

New Normal รูปแบบการเรียนรู้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID-19

การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal    คำว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่ กำลังเป็นคำพาดหัวยอดนิยมบนโลกออนไลน์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหลากหลายมิติของคนทั่วโลก ตั้งแต่การทำงาน การรักษาสุขภาพ แม้แต่การศึกษาเองก็จะต้องเผชิญกับภาวะของการปรับตัวครั้งใหญ่เช่นเดียวกัน และการเรียนรู้แบบออนไลน์กำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยมากขึ้น และการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็ไม่ใช่แค่การสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่การเรียนรู้วิถีใหม่นี้ยังมีอีกหลายมิติให้เราต้องทำความเข้าใจ จากพื้นที่สาธารณะสู่พื้นที่ส่วนบุคคล    การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนจะลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนพื้นที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น วิธีการสอนที่ออกแบบให้ตรงตามจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน    เราอาจคุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากรวมตัวกัน ใช้หนังสือเหมือนกัน สื่อประกอบการสอนเหมือนกัน และมีวิธีการประเมินผลเหมือนกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ในการเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ เด็กบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพหรือคลิปวิดีโอ แต่เด็กบางคนอาจชอบการฟังคุณครูบรรยาย เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บทบาทที่เปลี่ยนไปของการประเมินผล    การให้เกรดบนสมุดพก และการประเมินผลจากการสอบ เป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามมายาวนานว่าช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาจริงหรือไม่ ในการศึกษาแบบวิถีใหม่นี้ การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก “การประเมินผลการเรียน” ไปสู่ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” นั่นคือการวัดผลลัพธ์ให้คุณครูเข้าใจว่าผู้เรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน และอะไรที่จะสามารถเติมทักษะที่คุณครูคาดหวังได้ การประเมินผลในวิถีการศึกษาใหม่จึงเป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสินแล้วคุณครูล่ะครับ พร้อมที่จะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเด็ก ๆ...

Scroll to top