Open post

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่ ชื่อ – สกุล ผู้ยื่นขอผ่อนผัน คณะที่กำลังศึกษา ภูมิลำเนาทหาร สถานะเอกสารที่ยื่น 1 นายกิตติศักดิ์ มาตยะชัยธ์ บริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 2 นายชลธี ทวีชาติ ครุศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 3 นายธราดล เมตตา ครุศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 4 นายจักรินทร์ คนซื่อ ครุศาสตร์ จังหวัดบึงกาฬ ครบถ้วน 5 นายกฤษกร วรรณกัมมิโก ครุศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ครบถ้วน 6 นายธารินทร์ แซ่โล้ว บริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน 7 นายพีรพัฒน์ ดำขุนทด รัฐศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ครบถ้วน 8 นายธนพงษ์ เทศเขียว ครุศาสตร์...

Scroll to top