ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  DOWNLOAD : แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา-ทุนไทยพาณิชย์-2563
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 ฉบับ
7. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
8. รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา และความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
2. กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนจากชั้นมัธยมศึกษา  
3. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษา ยกเว้น กยศ./ กรอ.
4. ทุนการศึกษาไทยพาณิชย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีละ 10,000 บาท จนจบหลักสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top