รายชื่อนักศึกษายื่นผ่อนผันทหาร 64


ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดชัยภูมิ

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายศรายุทธ ศรีพันธ์เอกสารครบถ้วน23/12/63
2นายศุภลักษณ์ โคบำรุงเอกสารครบถ้วน22/12/63
3นายอุดมศักดิ์ เดชจำเริญเอกสารครบถ้วน22/12/63
4นายวีรวัฒน์ สีน้อยขาวเอกสารครบถ้วน22/12/63
5นายภควัต รุ่งเรืองเอกสารครบถ้วน22/12/63
6นายสหัสชัย แวงชัยภูมิเอกสารครบถ้วน21/12/63
7นายจักรินทร์ บัวป่าเอกสารครบถ้วน21/12/63
8นายธนกฤติ ตาปราบเอกสารครบถ้วน13/11/63
8นายรัฐเขตต์ รอดสุขเอกสารครบถ้วน16/11/63
10นายจิรศักดิ์ เทพศิลป์สุทธิ์เอกสารครบถ้วน16/11/63
11นายอัครเดช วรวิเศษเอกสารครบถ้วน16/11/63
12นายหทัยพัฒน์ บุญยรัตพันธ์เอกสารครบถ้วน17/11/63
13นายณัฐพงษ์ หมั่นคงเอกสารครบถ้วน25/11/63
14นายธนาวัฒน์ กางการเอกสารครบถ้วน25/11/63
15นายกิติกร เตี้ยจัตุรัสเอกสารครบถ้วน25/11/63
16นายชลสิทธิ์ ก้อนเงินเอกสารครบถ้วน25/11/63
17นายพีรพัฒน์ งอกสินเอกสารครบถ้วน26/11/63
18นายก้องกิดากร เดชศรีเอกสารครบถ้วน30/11/63
19นายวัชรพงศ์ พัดพานเอกสารครบถ้วน30/11/63
20นายพิสิทธิ์ พิมพ์ลาศรีเอกสารครบถ้วน
21นายพิภพ โคกม่วงเอกสารครบถ้วน2/12/63
22นายณัฐกานต์ ใจสว่างเอกสารครบถ้วน2/12/63
23นายสัญญา ชานนท์ตรีเอกสารครบถ้วน3/12/63
24นายบุญญฤทธิ์ ชัยสิทธิ์เอกสารครบถ้วน03/12/63
25นายฤทธิดล จุลย์โชคเอกสารครบถ้วน14/12/63
26นายรวีโรจน์ เกตุเขียวเอกสารครบถ้วน4/12/63
27นายศรัญทร คุราวันเอกสารครบถ้วน7/12/63
28นายจิตริน ชูเดชเอกสารครบถ้วน
29นายธมนันท์ ผลประการเอกสารครบถ้วน9/12/63
30นายเยี่ยมยุทธ หาญโนนแดงเอกสารครบถ้วน8/12/63
31นายสุรสิทธิ์ แสงแก้วเอกสารครบถ้วน9/12/63
32นายวณัฐพงศ์ แซ่โล้วเอกสารครบถ้วน4/12/63
33นายปิติพงษ์ เหลือมพลเอกสารครบถ้วน14/12/63
34นายจักรี คะแนนอก***ขาดสำเนาบัตรนักศึกษา***9/11/63
34นายนพรัตน์ อ่อนชัยเอกสารครบถ้วน15/12/63
36นายอัษฎาวุธ กุณาเอกสารครบถ้วน15/12/63
37นายอภิลักษณ์ แจ่มใสเอกสารครบถ้วน16/12/63
38นายศุภนิมิตร คำจันทร์เอกสารครบถ้วน
39นายพัชรพล ลุนไธสงเอกสารครบถ้วน24/12/63
40นายอภิศักดิ์ ชัยชนะเอกสารครบถ้วน25/12/63
41นายเจษฎา หินคำเอกสารครบถ้วน
42นายภูมินทร์ ผดุงโชคเอกสารครบถ้วน28/12/63
43นายธณชล อุตมะพันธ์เอกสารครบถ้วน29/12/63
44นายธีรศักดิ์ ธรรมกุลเอกสารครบถ้วน29/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดขอนแก่น

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายคณิตชภูมิ อัษรเอกสารครบถ้วน23/12/63
2นายอโนชา สีหานาถเอกสารครบถ้วน21/12/63
3นายบุลากร นิยมผลเอกสารครบถ้วน25/12/63
4นายธนัชชา ทองสุขเอกสารครบถ้วน25/12/63
5นายศรัญ สุดใหญ่เอกสารครบถ้วน9/12/63
6นายเศรษฐวัฒน์ แสนสุขเอกสารครบถ้วน14/12/63
7นายจอน นาบริบูรณ์เอกสารครบถ้วน
8นายวีระพล แก่นศรีเอกสารครบถ้วน
9นายจักรเพ็ชร จันทร์จิตรเอกสารครบถ้วน17/12/63
10นายสหัสวรรษ อูปแก้วเอกสารครบถ้วน17/12/63
11นายยศพัทธ์ เตชะตานนท์เอกสารครบถ้วน18/12/63
12นายอัครพล คุณโพธิ์เอกสารครบถ้วน24/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดนครราชสีมา

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายภาณุพงศ์ พรมกุดตุ้มเอกสารครบถ้วน23/12/63
2นายศตวรรษ ยิ้มสบายเอกสารครบถ้วน22/12/63
3นายศุภกร ปานขุนทดเอกสารครบถ้วน22/12/63
4นายศุภชัย พิพิธกุลเอกสารครบถ้วน
5นายธีรภัทร ขันแข็งเอกสารครบถ้วน24/12/63
6นายไพบูลย์ ฤทธิสิงห์เอกสารครบถ้วน27/12/63
7นายวิกรม บุญกำเนิดเอกสารครบถ้วน3/12/63
8นายเฉลิม พลดงนอกเอกสารครบถ้วน8/12/63
9นายธีรพัฒน์ ฤาชาเอกสารครบถ้วน16/12/63
10นายธนวัฒน์ โตน้ำเอกสารครบถ้วน16/12/63
11นายนครินทร์ กล้าดีเอกสารครบถ้วน24/12/63
12นายเอกรัตน์ ช่วงกลางเอกสารครบถ้วน24/12/63
13นายณัฐพงศ์ พรมกุดตุ้มเอกสารครบถ้วน23/12/63
14นายสหัสวรรษ ปะติเกเอกสารครบถ้วน25/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดนครสวรรค์

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายวรพล เหียมสันเที๊ยะเอกสารครบถ้วน3/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายอดุลวิทย์ ชะมารัมย์เอกสารครบถ้วน3/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายกิตติทัต อดีตรัมย์เอกสารครบถ้วน1/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดนครพนม

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการส่งเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายณัฐพงศ์ ราชชมภูเอกสารครบถ้วน18/12/63
2นายกีรติ ศรีบุญราชเอกสารครบถ้วน25/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดสกลนคร

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายอติชาติ สุวรรณจันทร์เอกสารครบถ้วน16/11/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายทรงวุฒิ ดาจักรเอกสารครบถ้วน16/11/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายศตาทิพย์ ทองน้ำเอกสารครบถ้วน24/12/63

ภูมิลำเนาทหาร : จังหวัดบึงกาฬ

ที่ชื่อ – สกุลสถานะการยื่นเอกสารวันที่ยื่นเอกสาร
1นายตุลา รักษาภักดีเอกสารครบถ้วน9/12/63

1 Comment

  1. Sarawut Thapthimsai
    29 December 2020

    หากชื่อ – สกุลผิด กรุณาแจ้งไว้ที่ Comment

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top