torsakun.com
torsakun.com

เอกสารทั่วไป
1.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา Click  แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
2.แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ Click หนังสือบันทึกข้อความ
3.แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมใหม่ Click

—————————————–
เอกสารที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
—————————————-
1.คู่มือการใช้งานระบบ e Studentloan คลิก
2.ประกาศขั้นตอนและกำหนดการ การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
—-ภาคปกติ
2.1 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี คลิก
2.2สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา คลิก
—-ภาคกศ.ปช.
2.3สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี คลิก
2.4สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา คลิก

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com