Latest Past Events

ประกาศฯ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 786 / 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นแบบอย่างที่ดี ในการที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น งานกิจการนักศึกษา จึงขอแจ้งเวียนประกาศดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย, เมืองชัยภูมิ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย, เมืองชัยภูมิ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 เจอกันนะ  

Scroll to top