เอกสารประกอบDownload
1. ใบรายงานตัว (แบบ รด.๒)Click

ช่องทางการสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง : ที่เคาเตอร์ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ในวันและเวลาราชการ)
2. สมัครทางไปรษณีย์ : (ส่งถึง) นายสราวุฒิ ทับทิมใส ม.ราชภัฏชัยภูมิ ๑๖๗ ม.๒ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.088 – 5304149

Spread the love
Scroll to top