ผู้บริหาร


ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุลอธิการบดี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3อาจารย์อาวุธ ปะเมโทรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และกายภาพสิ่งแวดล้อม
6อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสงรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ สารสนเทศ
วิจัย และนวัตกรรม
7อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกายภาพ
8อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และประกันคุณภาพ
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
10อาจารย์บวรวิช รอดรังษีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรายได้
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโสผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการ
12อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไชคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดีคณบดีคณะครุศาสตร์
15อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
16อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
19อาจารย์จักรี วิชัยระหัดผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Scroll to top