รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
1. นายวิษณุ สุทธิวรรณครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป2554
2. นายสราวุฒิ ทับทิมใสครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป2556
3. นายอภิวัฒน์ พันธุสุขครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2560

รางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ
จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
1. นายเสรี ออไธสงครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ2558
2. นายทินกร เทียนชัยครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป2559
3. นายอภิวัฒน์ พันธุสุขครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2560

รางวัลเรียนดี
จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
1. Mr.Liphang Promวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต2560
2. MissSreymouy Saoวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต2562
3. Mr.Dalim Leangวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2563
4. Mr.Hin Eangyouวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564
5. นายณัฐพร โชคเหมาะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2566

รางวัลนักศึกษาดีเด่น

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
นายภานุวัฒน์ ขันอาสาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต2559
นายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
ในการนี้นายภานุวัฒน์ ขันอาษาได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
นายณัฐพล ยุบลเลิศวิศวกรรมศาสตร์2559
นายณัฐพล ยุบลเลิศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ในนามทีม SOIL Robot Design Contest 2015 จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

รางวัลเกียรติบัตรความประพฤติจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
นายธีรไนย รินลาครุศาสตร์พลศึกษา2561
นายอรรถเมธ ตะโกนาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2561
นายถิรเดช ปานะโปยรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์2561
นายวิษณุ หิรัญชาติรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์2561
นายโชคชัย พลธานีครุศาสตร์ภาษาไทย2561
นางสาวน้ำฝน พลโยธาครุศาสตร์ภาษาไทย2562
นายชัยวุฒิ ปานพิลารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2562
นายอรรถเมธ ตะโกนาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2562
นายอาทิตย์ ศรีพลครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2562
Scroll to top