รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
1. นายวิษณุ สุทธิวรรณครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป2554
2. นายสราวุฒิ ทับทิมใสครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป2556
3. นายอภิวัฒน์ พันธุสุขครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2560

รางวัลนิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ
จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
1. นายเสรี ออไธสงครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ2558
2. นายทินกร เทียนชัยครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป2559
3. นายอภิวัฒน์ พันธุสุขครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา2560

รางวัลเรียนดี
จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ได้รับรางวัลคณะสาขาวิชาพ.ศ.
1. Mr.Liphang Promวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต2560
2. MissSreymouy Saoวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต2562
3.Mr.Dalim Leangวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2563

Scroll to top