ประกันชีวิตนักศึกษา

เอกสารประกอบการเครมประกันฯ

กรณีที่ 1 : ไม่เสียชีวิต

ที่รายการเอกสารจำนวนหมายเหตุ
1ใบรับรองแพทย์1 ฉบับ
2ใบเสร็จจ่ายเงินค่ารักษา1 ฉบับ
3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร1 ฉบับ

กรณีที่ 2 : เสียชีวิต

ที่รายการเอกสารจำนวนหมายเหตุ
1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อย่างละ)1 ฉบับ(ของผู้เสียชีวิต และบิดามารดา)
2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต1 ฉบับที่มีการประทับข้อความ “เสียชีวิต”
3สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา (อย่างละ)1 ฉบับ
4หนังสือรับรองการเสียชีวิต 1 ฉบับ
5ใบชันสูตรพลิกศพจากนิติเวช1 ฉบับ
6ใบลงบันทึกประจำวันที่หน่วยงานตำรวจออกให้1 ฉบับ
7ใบมรณบัตร1 ฉบับ
8ใบเปลี่ยนชื่อของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)1 ฉบับ
9ทะเบียนสมรส – ทะเบียนอย่าของบิดามารดา1 ฉบับ
Scroll to top