ข่าวสารทุนการศึกษาข้อมูลประกอบการให้บริการ

ชื่องานที่ให้บริการทุนการศึกษา
หน่วยงานที่ให้บริการงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระยะเวลาการให้บริการ9 นาที (เฉพาะระยะเวลายื่นเอกสาร)
ช่องทางการให้บริการแบบ Onsite :
เคาเตอร์บริการ สำนักงานงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศการขอรับทุน


ข้อมูลนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษา


ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดทุนละ 40,000 บาท / ปีประเภททุนต่อเนื่อง
1. นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้า คณะครุศาสตร์ 40,000 บาท / ปีต่อเนื่อง
2. นางสาวพรธิดา รุ่งสว่าง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ40,000 บาท / ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
1. นายชัยวัฒน์ สุนทรวัฒน์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
2. นางสาวอารีรัตน์ ล้อมจันทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
3. นางสาวณัฐริกา ชำนาญกุล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
4. นางสาวเกศวลิน นักจอหอ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนเฉลิมราชกุมารี27,500 บาท / ปีต่อเนื่อง
1. นางสาวปวีณา ชินตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล27,500 บาท / ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
1. นางสาวปวีณา ชินตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
2. นางสาวศิริลักษณ์ ดังโพนทอง คณะรัฐศาสตร์ ค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
3. นางสาวไอยาริน ปิ่นสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
4. นายอนุชา คุ้มกุดขมิ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์8,000/ปีต่อเนื่อง
1. นางสาวปริชญา สุนารักษ์ คณะครุศาสตร์8,000/ปีรายปี
2. นางสาวสุภัสสร ชัญถาวร คณะครุศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง
3. นางสาวกัลยา มาชัยภูมิ คณะรัฐศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง
4. นายสุทินวรรธน์ สีละโคตร คณะครุศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษาว่าที่ครูไทย8,500/ภาคเรียนต่อเนื่อง
1. นางสาวลักษิกา นามศรี คณะครุศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ค่าเล่าเรียนตามจริงต่อเนื่อง
1. นางสาวมัทนีย์ ทองตัน คณะครุศาสตร์ค่าเล่าเรียนตามจริงต่อเนื่อง
2. นางสาวธาราทิพย์ เทียบแสง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาค่าเล่าเรียนตามจริงต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ30,000/ปีต่อเนื่อง
1. นายนิติภูมิ ศรีแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ30,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)10,000/ปีต่อเนื่อง
1. นายยุธนา จ่าจำเริญ คณะครุศาสตร์10,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระราชินูปถัมภ์ ม.น.ข.5,000/ภาคเรียนต่อเนื่อง
1. นางสาวพรพิมล ชัยนิคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์5,000/ภาคเรียนต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล12,000/ปีต่อเนื่อง
1. นางสาวศศิวิมล ทาไธสง คณะครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
2. นายชินวัฒน์ โดขุนทด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
3. นายอัมรินทร์ สุคะโต ครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
4. นายชนะโชค ทานกิ่ง คณะครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
5. นางสาวอาทิตยา แบกไธสง คณะครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์20,000/ปีต่อเนื่อง
นายวงศกร ข้องชัยภูมิ20,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนอาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
1. นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
2. นางสาวพรทิวา รบไพรี คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
3. นางสาววิลัยลักษณ์ จอดนอก คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
4. นางสาวภัทราภรณ์ ท้าวนาง คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง

Scroll to top