ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดทุนละ 40,000 บาท / ปีประเภททุนต่อเนื่อง
1. นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้า คณะครุศาสตร์ 40,000 บาท / ปีต่อเนื่อง
2. นางสาวพรธิดา รุ่งสว่าง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ40,000 บาท / ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
1. นายชัยวัฒน์ สุนทรวัฒน์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
2. นางสาวอารีรัตน์ ล้อมจันทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
3. นางสาวณัฐริกา ชำนาญกุล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
4. นางสาวเกศวลิน นักจอหอ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนเฉลิมราชกุมารี27,500 บาท / ปีต่อเนื่อง
1. นางสาวปวีณา ชินตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล27,500 บาท / ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
1. นางสาวปวีณา ชินตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
2. นางสาวศิริลักษณ์ ดังโพนทอง คณะรัฐศาสตร์ ค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
3. นางสาวไอยาริน ปิ่นสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง
4. นายอนุชา คุ้มกุดขมิ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลค่าเล่าเรียนจริงต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์8,000/ปีต่อเนื่อง
1. นางสาวปริชญา สุนารักษ์ คณะครุศาสตร์8,000/ปีรายปี
2. นางสาวสุภัสสร ชัญถาวร คณะครุศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง
3. นางสาวกัลยา มาชัยภูมิ คณะรัฐศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง
4. นายสุทินวรรธน์ สีละโคตร คณะครุศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษาว่าที่ครูไทย8,500/ภาคเรียนต่อเนื่อง
1. นางสาวลักษิกา นามศรี คณะครุศาสตร์8,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ค่าเล่าเรียนตามจริงต่อเนื่อง
1. นางสาวมัทนีย์ ทองตัน คณะครุศาสตร์ค่าเล่าเรียนตามจริงต่อเนื่อง
2. นางสาวธาราทิพย์ เทียบแสง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาค่าเล่าเรียนตามจริงต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ30,000/ปีต่อเนื่อง
1. นายนิติภูมิ ศรีแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ30,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)10,000/ปีต่อเนื่อง
1. นายยุธนา จ่าจำเริญ คณะครุศาสตร์10,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระราชินูปถัมภ์ ม.น.ข.5,000/ภาคเรียนต่อเนื่อง
1. นางสาวพรพิมล ชัยนิคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์5,000/ภาคเรียนต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล12,000/ปีต่อเนื่อง
1. นางสาวศศิวิมล ทาไธสง คณะครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
2. นายชินวัฒน์ โดขุนทด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
3. นายอัมรินทร์ สุคะโต ครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
4. นายชนะโชค ทานกิ่ง คณะครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง
5. นางสาวอาทิตยา แบกไธสง คณะครุศาสตร์12,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์20,000/ปีต่อเนื่อง
นายวงศกร ข้องชัยภูมิ20,000/ปีต่อเนื่อง

ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนอาจารย์ประภาศรี ถนอมธรรม4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
1. นางสาวนิลาวรรณ มีสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
2. นางสาวพรทิวา รบไพรี คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
3. นางสาววิลัยลักษณ์ จอดนอก คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง
4. นางสาวภัทราภรณ์ ท้าวนาง คณะบริหารธุรกิจ4,000 บาทไม่ต่อเนื่อง

Spread the love
Scroll to top