ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันทหาร ประจำปี ๒๕๖๕

ที่ชื่อ – สกุลภูมิลำเนาทหารวันที่ยื่นเอกสารหมายเหตุ
1นายจักรกฤษณ์ ธงเฉลิมนครราชสีมา07-09-64เอกสารครบถ้วน
2นายธนพล ปราณีตพลกรังนครราชสีมา08-09-64เอกสารครบถ้วน
3นายชนะโชค ทานกิ่งนครราชสีมา08-09-64เอกสารครบถ้วน
4นายพิเชษฐ์ ตู้ประเสริฐนครราชสีมา10-09-64เอกสารครบถ้วน
5นายอภิสรา ทวงลีนครราชสีมา21-09-64เอกสารครบถ้วน
6นายศรชัย เฮ้ากอกนครราชสีมา23-09-64เอกสารครบถ้วน
7นายวิทวัฒน์ บุษย์ศรีนครราชสีมา28-09-64เอกสารครบถ้วน
8 ถนอมศักดิ์ เกิดสมบูรณ์ นครราชสีมา06-10-64 เอกสารครบถ้วน
Spread the love
Scroll to top