เอกสารประกอบการเก็บชั่วโมง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและคำนวนเวลาในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อขอรับทุนการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑>>>https://1drv.ms/f/s!AmTqxZafQ-pIkgh1ws-PFrY69lkW
——————————————————————-
2. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม(จิตอาสา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑>>https://1drv.ms/b/s!AmTqxZafQ-pIkhSAh-I8ymbWXFEe
——————————————————————-
3.แบบฟอร์มหนังสือรับรองเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย>>>https://1drv.ms/b/s!AmTqxZafQ-pIkiN5v93RyOTD1alH
——————————————————————–
4.แบบฟอร์มหนังสือรับรองเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายนอก>>>https://1drv.ms/b/s!AmTqxZafQ-pIkhPpOmaha4bKlASp

Scroll to top