รายชื่อชมรมฯ

1. ชมรมคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2. ชมรมคณิตศาสตร์
3. ชมรมดาราศาสตร์
4.
ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
5. ชมรมนาฏยการแสดง
6. ชมรมดนตรีและการแสดงเพื่อพัฒนาสังคม
7. ชมรมศิลปะเพื่อท้องถิ่น
8. ชมรม TO be number One
9. ชมรมกีฬากรีฑา
10. ชมรมถ่ายภาพ CPRU
11. ชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12. ชมรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
13. ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม
14. คืนคุณค่าสู่สังคม
15. ชมรมอาสาพัฒนาเพื่อน้อง(ฅนค่าย)
16. ชมรมกู้ภัยสระหงส์

 

 

Scroll to top