ประกันอุบัติเหตุ

ข้อตกลงความคุ้มครอง โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1.บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคือนักศึกษาตามรายชื่อที่แจ้งทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ
2.ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลทันทีที่ได้ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ถ้าในกรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะให้ความคุ้มครองไปจนสิ้นสุด ระยะเวลาประกันภัย
3.จำนวนเงินเอาประกันภัย คนละ 120,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล คนละ 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
4.คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย คนละ 120,000 บาท  ทั้งนี้กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่ผู้เอาประกันได้รับเป็นผลเนื่องจากการประลองความเร็ว การทดสอบความเร็วรถทุกชนิด
5.คุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากการถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัย คนละ 120,000 บาท

Scroll to top