กองทุนฯไทยช่วยไทย

กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษายืม และใช้คืนในระยะสั้นโดยไม่คิดดอกเบี้ย
2.เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเอง

คุณสมบัติผู้ยืมเงิน

1.ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยได้ศึกษาตามหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนในระบบของหน่วยงานด้านทะเบียนนักศึกาาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
2.ต้องเป็นนักศึกษาที่ประสบปัญหาฉุกเฉินด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา หรือเป็นนักศึกษาที่ผู้ปกครองประสบปัญหาทางด้านการเงิน
3.ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดการศึกษาที่ผ่านมาหรือ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
4.ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ค้างชำระเงินยืมกองทุนนี้ในภาคการศึกษาก่อนหน้า
5.ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นทั้งของมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ยืมเงินกองทุนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบนี้
6.นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ไม่มีสิทธิ์ในการยืมเงินกองทุนนี้

หลักเกณ์การยืมเงิน/ใช้คืน

1.ให้นักศึกษาคนหนึ่ง ยืมเงินกองทุนได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา
2.ระยะเวลาในการคืนเงินยืมฉุกเฉิน ผู้ยืมเงินต้องชำระเงินที่ยืมทั้งหมดคืนก่อนวันสอบไล่วันแรกในภาคการศึกษาที่ได้รับเงินยืม โดยให้จ่ายคืนทั้งหมดในคราวเดียวหรืออาจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา

หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ.2561

Download เอกสาร คลิก
1.ระเบียบกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย   
2.แบบคำขอกู้ยืมเงิน-ใหม่
3.แบบคำประกัน
4.ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก-ทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
Scroll to top