torsakun.com
torsakun.com

 1.ชมรมนักศึกษา ด้านการบริการวิชาการสู่ชมชน
คหกรรมศาสตร์

 

2.ชมรมนักศึกษา ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

จิตอาสา


ชมรมวิศวะ

คืนคุณค่า

ชมรมกู้ชีพกู้ภัยสระหงส์

อาสาพัฒนาเพื่อน้อง

 

มนุษย อาสาพัฒนาเพื่อน้อง

 

 

3. ชมรมนักศึกษา ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ
สระหงส์

ชมรมพุทธ

ชมรมดนตรีและการแสดงเพื่อพัฒนาสังคม

4.ชมรมนักศึกษา ด้านกีฬาและสุขภาพ

ฟุตบอล ฟุตวอล


กรีฑา

5.ชมรมนักศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ชมรมอนุรักษพันธุกรรมพืช

6.ชมรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมความสามารถนักศึกษา
ทูบี

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com