torsakun.com
torsakun.com

ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าอ้วย องค์การนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔  หมวดที่ ๕ “สภานักศึกษา”

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ “สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ”
๑. ชื่อเต็ม “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ”
๒.ชื่อย่อ “สน.มรภ.ชย.”
๓.ชื่อภาษาอังกฤษ “The Student Council of Chaiyaphum Rajabhat University”

การได้มาซึ่ง “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ”
๑.ให้กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษา ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน
๒การได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ ได้จากการเลือกโดยตรงจากนักศึกษาทั้งหมด
๓.การได้มาซึ่งสภานักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน อาจจะให้แต่ละโครงการคัดเือกนักศึกษา จำนวน ไม่เกิน ๓๐ คน ดำเนินการเลือกกันเองให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆ
๔.ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๕. ให้กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้มีการประชุมสมาชิกสภานักศึกษาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆ มีจำนวนไม่เกิน ๓๐ คน ประกอบด้วยตำแหน่งต่อไปนี้
๕.๑ ประธษนสภานักศึกษา
๕.๒ รองประธานสภานักศึกษา จำนวนไม่เกิน ๕ คน
๕.๓ เลขานุการ
๕.๔ ผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๖ ตำแหน่งอื่นๆตามที่กำหนด

 

 

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com