torsakun.com
torsakun.com

 

2 – 4 พฤษภาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำผู้นำนักศึกษา ทั้งในส่วนองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 55 คน พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจการนักศึกษา อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และโรงแรมบุญน้ำฟ้ารีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการทำงานเป็นทีม ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2561
โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.กิจกรรมวิชาการและกระบวนการกลุ่ม
3.กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ
4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
————————————————
ในโอกาสนี้งานกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯจากบริษัทเมืองไทยประกันภัย

« 2 ของ 2 »

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com