torsakun.com
torsakun.comรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการเป็นมัคคุเทศก์(ผ่านการอบรมแล้วสามารถประกอบอาชีพได้)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมพร้อมรายละเอียดการสมัคร 1.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 1. เป็นผู้มีสัญชาต …

2017-02-09 14:21:34การอบรม “แนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ”

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม & …

2016-08-29 14:56:46


รับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานช่วงเวลาเลิกเรียนหรือวันหยุด

  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจทำงานช่วงเวลาเลิกเรียนหรือวันหยุด 1. เพศชายหือหญิงที่สนใจ และมียานพาหน …

2016-08-29 10:26:18
เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com