ราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับผู้ประกอบการหอพัก(หอนอก) ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิดระบาด

>>มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินงานประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ประกอบการหอพัก (หอนอก) ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มีผู้ประกอบการหอพักได้ให้ความอนุเคราะห์ จำนวน 14 หอพัก ซึ่งแต่ละหอพักได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละหอพัก จึงนับเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤติ>>มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล ขอขอบพระคุณมายังผู้ประกอบการหอพักทุกท่าน ที่เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือกันในยามวิกฤติ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะหาโอกาสในการขอบพระคุณอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปหมายเหตุ :1.เงื่อนไขการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการหอพักกำหนด ผู้เข้าพักสามารถติดต่อรายละเอียดตามที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฏ ในเอกสาร https://forms.gle/mBKfFFTajk49tLxR62.งานกิจการนักศึกษา ยินดีอย่างยิ่งในการช่วยติดต่อประสานงาน ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง หมายเลข 044 – 815111 ต่อ 1103 หรือ แสดงตนคอนเม้นใต้โพสน์ Spread the love...

Scroll to top