torsakun.com
torsakun.com

มัคคุเทศก์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมพร้อมรายละเอียดการสมัคร

1.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ตำกว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยการพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
2.รับสมัคร
รับสมัครในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-16.00น. ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ
3.หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่ายสี ,ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาหลักฐานการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมตัวจริง(รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง(รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  ๒ ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 2 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรอง จากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด(ถ้ามี)
4.กำหนดการสอบและสถานที่คัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ
2. สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ
5. ระยะเวลาการอบรม
จำนวน 16 วัน  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560(อบรมวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์)
6.สถานที่อบรม
    โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
7. สอบถามโทร. 097 – 9546995

 


sac.cpru 2017-02-09 14:21:34

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com