torsakun.com
torsakun.com

กองทุนฯ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 221 ราย –>
คลิก https://1drv.ms/b/s!AmTqxZafQ-pIjz3…

กองทุนฯ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ราย –>
คลิก  https://1drv.ms/b/s!AmTqxZafQ-pIjzz…
นักศึกษารายใดที่มีรายชื่อ และได้สำรองจ่ายค่าเทอมของ 1-2/2559 ไปแล้ว และยังไม่ได้นำส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้แก่งานกองทุนเพื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาเร่งนำส่งหลักฐานฯ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อจะได้ทำเรื่องเบิกเงินค่าเล่าเรียนฯ ที่ได้สำรองจ่ายไปคืนให้ ต่อไป


sac.cpru 2017-04-28 10:05:31

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com