ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดทุนละ 40,000 บาท / ปีประเภททุนต่อเนื่อง
1. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเภท
ทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯตามจำนวนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง
1. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ได้รับทุนจำนวนเงินประเทภ
ทุนเฉลิมราชกุมารี27,500 บาท / ปีต่อเนื่อง
1. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. นายสราวุฒิ ทับทิมใส คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Spread the love
Scroll to top