torsakun.com
torsakun.com

ติดต่อกองกิจ 60 3กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ที่ตั้ง :  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่อยู่ : 167 หมู่ 2  ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
Website  : http://sac.cpru.ac.th
E-mail : kongkit.cpru@gmail.com
Facebook : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044 – 815111 ต่อ 108,112
โทรสาร : 044 – 815108

เมนูหลัก
แนะนำกองกิจการนักศึกษา
บริการนักศึกษา
torsakun.com